logo-mini
תהליךעבודה1
קבלת סקיצה ראשונית מהמעצב/ אדריכל
תהליךעבודה2
ביקור באתר הלקוח והכרת השטח
תהליךעבודה3
מדידת השטח באמצעים דיגטלים
תהליךעבודה4
הכנת סקיצה סופית לייצור
תהליךעבודה5.
תחילת ההתקנה בהתאם לתוכניות המאושרות
תהליךעבודה6
לקראת סיום ההתקנה
תהליךעבודה7
גמר עבודה
תהליךעבודה8
גמר עבודה