logo-mini

תהליך העבודה

קבלת סקיצה ראשונית מהמעצב/ אדריכל

ביקור באתר הלקוח והכרת השטח

מדידת השטח באמצעים דיגטלים

הכנת סקיצה סופית לייצור

תחילת ההתקנה בהתאם לתוכניות המאושרות

לקראת סיום ההתקנה

גמר עבודה